Zyýanly programma üpjünçiliginden nädip saklanmalydygy barada semaltdan mejbury maslahatlar

Zyýanly programma üpjünçiligi, internet ulanyjysynyň kompýuterine iň köp ýaýran howp. Mundan başga-da, zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almak iň aňsat howp. Akylly we ygtybarly gözleg endiklerini ösdürmek, kompýuteriň zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslar ýaly beýleki howplardan gorap biler. Howpsuz gözleg endikleriniň esaslary şübheli saýtlary nädip döretmelidigini we ondan gaça durmagy öwrenmegi öz içine alýar.

Semalt ” -yň uly müşderi üstünlik dolandyryjysy Jek Miller makalada zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almagyň beýleki möhüm usullaryny görkezýär.

Iň esasy zat, ähli kompýuterler ygtybarly bolmaly. Enjamyň zyýanly programma üpjünçiligine gowşaklygyny azaltmak üçin kompýuterleri üpjün etmegiň esasy maksady. Kompýuterleri goramak üçin möhüm antimal programmalar we wirusa garşy programmalar Kasperski, Norton we Bitdefender. Programma üpjünçiligi wiruslaryň kompýutere girmeginiň öňüni alyp biler we gurlanda zyýanly programma üpjünçiligini aýryp biler. Köplenç zyýanly programma üpjünçiliginiň alamatlary görünmeýär. Şeýle-de bolsa, wiruslaryň duýdurmazdan gaçyp biljekdigini anyklamak üçin yzygiderli gözden geçirmeli. Mundan başga-da, zyýanly programma üpjünçiligi operasiýa ulgamynda we beýleki programmada howpsuzlyk kemçiliklerinden peýdalanýar. Şeýlelik bilen, kompýuterleri goramak üçin möhüm ädim brauzeri, operasiýa ulgamyny we beýleki programma üpjünçiligini täzeläp durmakdyr.

Ikinjiden, onlaýn ulanyjylar faýllaryny yzygiderli ätiýaçlamaly. Käbir zyýanly programma üpjünçiligi programmalary kompýuter disklerinde saklanýan maglumatlary bozup ýa-da pozup biler. Mundan başga-da, maglumatlaryň ýitirilmegi ähtimallygyna taýýarlyk, wirus hüjüminden soň maglumat synanyşmakdan has arzan we aňsat. Faýllary ätiýaçlandyrmagyň iň köp ýaýran usullary onlaýn ätiýaçlyk hyzmaty we faýllary daşarky diske göçürmekdir.

Üçünjiden, şübheli baglanyşyklardan gaça duruň. Wiruslaryň köpüsi göçürip almak bilen gurulýar. Köplenç saýtlar hakyky baglanyşyk hökmünde gizlenýärler. Şonuň üçin zyýanly programma üpjünçiliginiň şübheli web sahypalarynyň nähili bolýandygyny bilmek bilen öňüni alyp bolar. Mysal üçin, saýtlardaky mahabatlar diagnostika ýa-da internet ulanyjysyna kompýuterde nädogry bir zat duýdurýan ulgam habarlaryna meňzeýär. Mundan başga-da, ulanyjynyň baýrak alandygyny görkezýän tekst hökmünde görünýän we mahabatyň yzyna gaýtarylmagyny görkezýän käbir mahabatlar şübheli baglanyşyklardyr.

Netijede, internet ulanyjylary, döredijiler we sahypa eýeleri şübheli web sahypalaryny nädip döretmelidigini öwrenmelidirler. Onlaýn ulanyjy göçürip almagyň ýa-da web sahypasynyň howpsuzdygyna ynamsyz bolsa, sahypa dolanmazdan ozal sahypa ýapylmalydyr. Şeýlelik bilen, nätanyş web sahypalaryna göz aýlanyňyzda, ulanyjylar seresap bolmalydyrlar. Ilki bilen, dostlaryňyzdan web sahypasy bilen tejribesi barmy ýa-da abraýlymy diýip soraň. Ikinjiden, web sahypasy barada möhüm maglumatlary gözläň. Sahypa barada maglumat gözläň. Google ýaly gözleg motorlary web sahypasyny dolandyrýan kompaniýa hakda maglumat tapmak, beýleki ulanyjylaryň we ýazgylaryň synlaryny gözlemek üçin ulanylmaly. Üçünjiden, brauzerleriň salgylarynyň barlaryny barlaň. Zyýanly saýtlaryň köpüsi abraýly baglanyşyklar hökmünde görünmek üçin döredildi. Salgylar paneli hakyky saýtlary döretmek üçin ulanylyp bilner. Netijede, Google ygtybarly gözden geçiriş anyklaýyş guraly web sahypasynda işlemeli. Internet ulanyjylary, baglanyşygyň URL-ni anyklaýyş sahypasyndaky gözleg gutusyna göçürip, soňra gözleg düwmesine basmaly. Howpsuzlyk hasabaty bu amal bilen görkezilýär.

mass gmail